حسینعلی طراوت
رئیس هیئت مدیره

محسن طراوت
نائب رئیس هیئت مدیره

امین معاضدی
عضو هیئت مدیره

امیر فرزاد
مدیرعامل

محمد حسن جعفریان
مشاور مدیرعامل

مهدی جعفری
معاون توسعه

کاوه برنجی
معاون فنی

ریحانه صوفی
معاون برنامه ریزی

رضا واعظی
معاون مالی