کارتخوان:

کارتخوان، دستگاهی جهت ارتباط نرم‌افزار با کارت است. این قطعه الکترونیکی از طریق نرم‌افزارهای مرتبط، اطلاعات مصرف آب و برق موجود در کارت‌های هوشمند روی بدنه کنتور را قرائت و تخلیه می‌کند. کنتور هوشمند آب و برق ابزاری الکتریکی با ترکیبی از قطعات الکترونیکی جهت اندازه‌گیری و کنترل میزان مصرف برق و آب چاه‌های کشاورزی می‌باشد. این کنتور همچنین توانایی مدیریت مصرف و ایجاد محدودیت مصرف را نیز داراست. بدین منظور یک سامانه اعتباری در کنتور طراحی گردیده تا کنتور بتواند براساس میزان شارژ حق‌آبه‌ای که توسط دستگاه‌های ذیربط و از طریق نرم‌افزارهای مرتبط تخصیص می‌یابد؛ کنترل مصرف را مدیریت نماید. امکان دریافت و ارسال اطلاعات اعتباری به کنتور و شارژ حق‌آبه توسط این نرم افزارها و از طریق کارت هوشمند به کنتور منتقل می‌شود.