• تابلو برق

یک محفظه برای نصب و سیم‌بندی تجهیزات الکتریکی است که کلیدها، قطعات کنترلی همچون کنتور هوشمند آب و برق ، حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان و …) روی آن نصب می‌شوند. همچنین تابلوهای برق جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند.

تابلو کنتور هوشمند آب و برق نیز مانند تابلو‌های سنجش میزان مصرف که توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق تهیه و نصب می‌شوند؛ طبق استانداردهای روز دنیا تولید و نصب می‌گردند. در این تابلو‌ها علاوه بر نصب کنتور هوشمند آب و برق و تجهیزات حفاظتی، قطعاتی تعبیه شده است تا در صورت لزوم امکان کنترل مصرف نیز فراهم آید. ساختمان این تابلو‌ها به گونه‌ای طراحی شده است تا در کنار حفاظت از قطعات درون بتوان ایمنی محیط اطراف بیرون را نیز تامین نموده و همچنین دسترسی مناسب برای بهره‌برداران از تابلو نیز امکان‌پذیر باشد.

  • تابلوهای سنجش میزان مصرف

تابلو برق یک محفظه از جنس فلز می‌باشد که جهت نصب کنترل، مدیریت و سیم‌بندی تجهیزات الکتریکی و همچنین ایمنی و حفاظت از کاربران و ابزار منصوبه شامل کلیدها، قطعات کنترلی، حفاظتی کنتور هوشمند آب و برق ، و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان و …) که توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق تهیه ، نصب و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. تابلو کنتور هوشمند آب و برق نیز مانند تابلو‌های سنجش میزان مصرف طبق استانداردهای روز دنیا از جنس فلز یا کامپوزیت با مدیریت شرکت رهروان تولید و نصب می‌گردند. در این تابلو‌ها علاوه بر نصب کنتور هوشمند آب و برق و تجهیزات حفاظتی، قطعاتی دیگری تعبیه شده است تا در صورت لزوم امکان کنترل مصرف نیز فراهم آید. ساختمان این تابلو‌ها به گونه‌ای طراحی شده است تا در کنار حفاظت از قطعات داخلی بتواند ایمنی محیط اطراف را نیز تامین نموده و همچنین دسترسی مناسب برای بهره‌برداران از تابلو نیز امکان‌پذیر باشد.