کنتورهای هوشمند آب و برق برای کنترل و مدیریت برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی و نیز جلوگیری از مصرف غیر مجاز برق در چاه‌های کشاورزی طراحی و تولید شده است. برای استقرار و بهره‌برداری کامل از کنتورهای هوشمند آب و برق، نیاز به نصب و بکارگیری تجهیزات جانبی از جمله تابلو برق (به جهت کنترل، مدیریت و ایمنی)، دستگاه کارتخوان (از نظر ارتباط نرم‌افزار با کارت) و نیز مودم (از لحاظ دسترسی کلی به اطلاعات تغذیه و برداشت و امکان صدور فرامین مدیریتی) می‌باشد.